Governance

De definitie van governance bestaat uit vijf onderdelen, die samen het totale begrip governance vormen. Om deze onderdelen na te streven en succesvol te laten zijn is een sterke en stabiele basis essentieel: gedrag. Dit wordt ook wel de ‘zachte’ kant van governance genoemd. Wanneer al deze elementen geoptimaliseerd zijn, beschikt u over een goede governancestructuur en -cultuur. En daar kan B3TER u bij ondersteunen. 

De vijf pijlers binnen governance:

 1. Eerlijke behandeling van belanghebbenden
  Iedere organisatie moet de rechten van belanghebbenden erkennen. Deze belanghebbenden – of dat nu aandeelhouders of personeelsleden zijn – dienen op eerlijke wijze te worden behandeld.
 2. Rol en verantwoordelijkheid van de bestuurders van een organisatie
  Het is belangrijk dat de bestuurders voldoende expertise en ervaring hebben. Ze moeten zich bovendien op een verantwoordelijke manier opstellen.
 3. Ethisch en professioneel gedrag
  Een organisatie dient een cultuur van compliance en ethiek te hebben, niet alleen een ‘code of ethics’. Deze cultuur dient bovendien niet (alleen) met woorden, maar ook met acties te worden ingevoerd en onderhouden te worden.
 4. Financiële transparantie
  Organisaties dienen voor alle belanghebbenden volledige financiële transparantie te geven.
 5. Interne beheersmaatregelen
  Dit onderdeel is de sleutel tot het verbeteren van de governance van een onderneming. Beheersmaatregelen zorgen voor het verminderen van risico’s en dragen bij aan (meer) transparantie van een onderneming.

Bepaling basis

Bestuurders kunnen niet om de verschillende belanghebbenden van de organisatie heen. Daarom moeten zij – naast het naleven van wet- en regelgeving en interne procedures – een hoge betrokkenheid hebben bij de organisatie waar ze werkzaam zijn. Bestuurders dienen zich bovendien bewust te zijn van de invloeden die belanghebbenden op de organisatie uitoefenen. Bij het bepalen voor de norm voor het gedrag, is het daarom belangrijk om telkens de belangen van alle betrokkenen mee te nemen en mee te laten wegen.

Op die manier ontstaat een stabiele basis voor goede governance.

Verantwoord toezicht houden

Goed bestuur (corporate governance) is een complex systeem waarop op verantwoorde wijze toezicht gehouden moet worden. Het staat voor alle processen, systemen en beheersmaatregelen waardoor organisaties kunnen opereren en zorgt tevens voor bescherming van alle stakeholders. De laatste jaren staat de toezichthouder echter steeds meer onder druk door de diverse schandalen. En ook vanuit maatschappelijk belang worden er meer eisen gesteld. Bovendien wordt verwacht dat de Raad van Commissarissen (RvC)/Raad van Toezicht (RvT) professioneel handelt en deskundig is.

B3TER ondersteunt organisaties met behulp van advies en training/workshops om een goede governancestructuur- en cultuur neer te zetten. U vindt bij ons een meer gedifferentieerd workshopaanbod dat verder gaat dan alleen inzoomen op de formele rol van de RvC/RvT. En dat maakt uw de manier waarop u uw bestuur inricht simpelweg beter.

Stakeholders

Waar vroeger alleen gekeken werd naar de belangen van aandeelhouders, wordt nu verwacht dat er in de beleidsbepaling van organisaties met alle belanghebbenden rekening gehouden wordt. Ook hiermee kan B3TER u verder helpen, zodat de belangen van alle stakeholders gediend worden en u niets over het hoofd ziet.

Bestuurders

Aan de basis van governance staat het gedrag van bestuurders. Het is essentieel dat bestuurders voldoende expertise en ervaring hebben en zich op een verantwoordelijke manier opstellen. Zij dienen ook een cultuur van compliance en ethiek te bewaken die verder rijkt dan alleen woorden. Heeft u daar hulp bij nodig? B3TER biedt tal van mogelijkheden om u hierbij van dienst te zijn.

Neem contact met ons op